top of page

उपकरण र टिप्स

तपाईंले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूसँग साझेदारी गर्न चाहनुभएको फाइलहरू अपलोड गर्न यो क्षेत्र प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो फाइलहरूमा कसको पहुँच छ र तिनीहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै हेर्न र डाउनलोड गर्ने, वस्तुहरू अपलोड गर्ने र थप कुराहरू।

bottom of page