top of page
man standing on top of snow covered mountain

तपाईलाई आवश्यक पर्ने सहयोगको समयतालिका बनाउनुहोस्, तपाईलाई आवश्यक परेको बेलामा।N निम्नAS को क्षेत्रहरूतपाईं आफ्नो पहुँच मा SISTव्यावसायिक लक्ष्यहरू।  (हामी व्यक्ति र भर्चुअल रूपमा काम गर्छौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोसआज।) 

  • प्रोफेSSIONALSENG को हुन्LISHLANGUAGE Lकमाउनुहोस्RS

  • डब्लुई काम पछाडिTउहाँ स्नातकोत्तरमा दृश्यहरू गर्नुहुन्छESर डाक्टरल डिसर्टेशनहरू

  • साहित्य समीक्षासहायता

  • डाटा विश्लेषण(सहितगुणात्मक डाटा ट्रान्सक्रिप्शनकोडिङ)

bottom of page